Disclaimer / openbaarmaking

Disclaimer and disclosure page

The controlling language for these Terms and Conditions is English. Any translation to Dutch has been provided for your convenience. = De voertaal voor deze algemene voorwaarden is Engels. Elke vertaling naar het Nederlands is voor uw gemak voorzien.

Our website has basically two Dutch versions, one located at TradingBeasts.com/nl and the second one located at TradingBeasts.com/cryptocurrencies. On the former version, visitors can gain general knowledge of financial products such as forex, cryptocurrencies and CFDs. On the latter version, visitors can find a tool that makes price predictions and displays live prices of cryptocurrencies. We want to make absolutely clear to our visitors that the prices of cryptocurrencies shown on the website can actually vary from real prices as each cryptocurrency exchange offer cryptocurrencies for different prices. It is beyond our ability to provide information about the current cryptocurrency prices for which each crypto exchange offer the listed cryptocurrencies. That is why we provide an average price for the listed cryptocurrencies that is calculated based on the information that some of the most popular crypto exchanges provide. That said, you have to verify with your own crypto exchange what the current price of a cryptocurrency is. Cryptocurrency price predictions displayed on the website are exactly what the title says - predictions, nothing else. No one can predict the future price of cryptocurrencies with absolute certainty, not we, not anyone else. We urge you not to take them as investment advice, we do not hold any liability if you will.

The portal Tradingbeasts.com and its Dutch versions TradingBeasts.com/nl + TradingBeasts.com/cryptocurrencies is in no way responsible for any claims, losses or expenses that may result from following our advice. We are not an official regulated investment adviser, but a website and article publisher whose purpose is to improve the general knowledge about trading binary options, forex, CFDs and about spread betting. No information on this website is intended to provide investment advice.  

Binary options trading, forex trading, CFD trading and spread betting always involves a high risk of losing the invested funds. In the case of leveraged products (CFDs and forex)losses are able to exceed initial deposits and your capital is, therefore, at high risk. The investor should be aware of all the risks that he is taking when trading or spread betting and should only use funds that he is willing to lose. We recommend you to familiarize yourself carefully with each investment before making the final investment decision. By using this website, you agree that the exclusions and limitations of liability set out in this disclaimer are acceptable. If you do not think they are acceptable, you must not use this website and immediately leave it.

In case visitor comes from a country where is forex, CFD trading, Spread betting, or binary trading prohibited, you also must leave this website. You are only allowed to use this website to get a general knowledge of these financial products, however, never use this information to trade or invest.

Tradingbeasts.com has financial relationships with some of the products and/or services mentioned on the website. TradingBeasts.com may be compensated if consumers choose to click these links in our content or menu.

https://tradingbeasts.com/brokers/nl/ -

The content of the Portal is for information purposes only and is non-binding. The Operator is not responsible for the correctness, truthfulness or completeness of third-party information and third-party content on this Portal. The source of information is always the website provided in the table of a review, the operator of the Portal does not verify information that such website provides and is not responsible for its accuracy. Please check whether the broker is entitled to provide its services in your country of residence in accordance with the legal regulations that apply to its business.

Disclaimer / openbaarmaking

The controlling language for these Terms and Conditions is English. Any translation to Dutch has been provided for your convenience. = De voertaal voor deze algemene voorwaarden is Engels. Elke vertaling naar het Nederlands is voor uw gemak voorzien.

Onze website heeft in feite twee Nederlandse versies, één op TradingBeasts.com/n en de tweede op TradingBeasts.com/cryptocurrencies. Op de vorige versie kunnen bezoekers algemene kennis opdoen van financiële producten zoals forex, cryptocurrencies en CFD's. In de laatste versie kunnen bezoekers een tool vinden die prijsvoorspellingen doet en live prijzen van cryptocurrencies weergeeft. We willen onze bezoekers absoluut duidelijk maken dat de prijzen van cryptocurrencies die op de website worden getoond, in feite kunnen verschillen van echte prijzen, aangezien elke cryptocurrency-uitwisseling cryptocurrencies biedt voor verschillende prijzen. Het valt buiten ons vermogen om informatie te verstrekken over de huidige prijzen voor cryptocurrency waarvoor elke crypto-uitwisseling de vermelde cryptocurrencies aanbiedt. Daarom bieden we een gemiddelde prijs voor de vermelde cryptocurrencies die wordt berekend op basis van de informatie die enkele van de meest populaire crypto-uitwisselingen bieden. Dat gezegd hebbende, moet u met uw eigen crypto-uitwisseling verifiëren wat de huidige prijs van een cryptocurrency is. Prijsvoorspellingen voor cryptocurrency die op de website worden weergegeven, zijn precies wat de titel zegt - voorspellingen, niets anders. Niemand kan de toekomstige prijs van cryptocurrencies met absolute zekerheid voorspellen, wij niet, niemand anders. We raden u aan ze niet als beleggingsadvies te beschouwen, we zijn niet aansprakelijk als u dat wilt.

De portal Tradingbeasts.com en zijn Nederlandse versies TradingBeasts.com/nl + TradingBeasts.com/cryptocurrencies is op geen enkele manier verantwoordelijk voor claims, verliezen of kosten die kunnen voortvloeien uit het volgen van ons advies. Wij zijn geen officiële gereglementeerde beleggingsadviseur, maar een website en uitgever van artikelen die tot doel hebben de algemene kennis over binaire handel in opties, forex, CFD's en over gespreid gokken te verbeteren. Geen enkele informatie op deze website is bedoeld om beleggingsadvies te geven.

Handelen in binaire opties, forex trading, CFD trading en spread betting houdt altijd een hoog risico in om de geïnvesteerde fondsen te verliezen. In het geval van producten met hefboomwerking (CFD's en forex), kunnen verliezen de initiële deposito's overtreffen en loopt uw kapitaal daarom een hoog risico. De belegger moet zich bewust zijn van alle risico's die hij neemt bij het handelen of gespreid wedden en mag alleen middelen gebruiken die hij bereid is te verliezen. We raden u aan om elke investering zorgvuldig te leren kennen voordat u de definitieve investeringsbeslissing neemt. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze disclaimer aanvaardbaar zijn. Als u denkt dat ze niet acceptabel zijn, mag u deze website niet gebruiken en onmiddellijk verlaten.

In het geval dat een bezoeker uit een land komt waar forex, CFD trading, spread betting of binaire trading verboden is, moet u ook deze website verlaten. U mag deze website alleen gebruiken om algemene kennis van deze financiële producten te krijgen, maar gebruik deze informatie nooit om te handelen of te beleggen.

Tradingbeasts.com heeft financiële relaties met enkele van de producten en / of diensten die op de website worden genoemd. TradingBeasts.com kan worden vergoed als consumenten ervoor kiezen om op deze links in onze inhoud of menu te klikken.

https://tradingbeasts.com/brokers/nl/ -

De inhoud van het portaal is louter informatief en niet bindend. De Operator is niet verantwoordelijk voor de juistheid, waarheidsgetrouwheid of volledigheid van informatie van derden en inhoud van derden op dit Portaal. De informatiebron is altijd de website die in de tabel van een recensie staat, de beheerder van het portaal controleert de informatie die die website biedt niet en is niet verantwoordelijk voor de juistheid ervan. Controleer of de makelaar gerechtigd is om zijn diensten aan te bieden in het land waar u woont in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die op zijn bedrijf van toepassing zijn.
Add a comment
ZTEzM2