Disclaimer and disclosure page / Zrzeczenie się

Disclaimer and disclosure page

The controlling language for these Terms and Conditions is English. Any translation to Polish has been provided for your convenience. = Językiem kontrolnym dla niniejszych warunków jest angielski. Wszelkie tłumaczenia na język polski zostały dostarczone dla Twojej wygody.

Our website has basically two Polish versions, one located at https://tradingbeasts.com/pl/ and the second located at  https://tradingbeasts.com/kryptowaluty.

At https://tradingbeasts.com/pl/, visitors can gain general knowledge of financial products such as forex, cryptocurrencies and CFDs. And at  https://tradingbeasts.com/kryptowaluty, visitors can find a tool that makes price predictions and displays live prices of cryptocurrencies. We want to make absolutely clear to our visitors that the live prices of cryptocurrencies shown on the website can actually vary from real prices as each cryptocurrency exchange offer cryptocurrencies for different prices. It is beyond our ability to provide information about the current cryptocurrency prices for which each crypto exchange offer the listed cryptocurrencies. That is why we provide an average price for the listed cryptocurrencies that is calculated based on the information that some of the most popular crypto exchanges provide. That said, you have to verify with your own crypto exchange what the current price of a cryptocurrency is. Cryptocurrency price predictions displayed on the website are exactly what the title says - predictions, nothing else. No one can predict the future price of cryptocurrencies with absolute certainty, not we, not anyone else. We urge you not to take them as investment advice, we do not hold any liability if you will.

The portal Tradingbeasts.com and its Polish versions TradingBeasts.com/pl + TradingBeasts.com/kryptowaluty is in no way responsible for any claims, losses or expenses that may result from following our advice. We are not an official regulated investment adviser, but a website and article publisher whose purpose is to improve the general knowledge about trading binary options, forex, CFDs and about spread betting. No information on this website is intended to provide investment advice.  

Binary options trading, forex trading, CFD trading and spread betting always involves a high risk of losing the invested funds. In the case of leveraged products (CFDs and forex)losses are able to exceed initial deposits and your capital is, therefore, at high risk. The investor should be aware of all the risks that he is taking when trading or spread betting and should only use funds that he is willing to lose. We recommend you to familiarize yourself carefully with each investment before making the final investment decision. By using this website, you agree that the exclusions and limitations of liability set out in this disclaimer are acceptable. If you do not think they are acceptable, you must not use this website and immediately leave it.

In case visitor comes from a country where is forex, CFD trading, Spread betting, or binary trading prohibited, you also must leave this website. You are only allowed to use this website to get a general knowledge of these financial products, however, never use this information to trade or invest.

Tradingbeasts.com has financial relationships with some of the products and/or services mentioned on the website. TradingBeasts.com may be compensated if consumers choose to click these links in our content or menu.

 

Strona zrzeczenia się odpowiedzialności i ujawniania informacji

The controlling language for these Terms and Conditions is English. Any translation to Polish has been provided for your convenience. = Językiem kontrolnym dla niniejszych warunków jest angielski. Wszelkie tłumaczenia na język polski zostały dostarczone dla Twojej wygody.

Nasza strona internetowa ma w zasadzie dwie polskie wersje, jedną znajdującą się pod adresem https://tradingbeasts.com/pl/ i drugą znajdującą się pod adresem https://tradingbeasts.com/kryptowaluty.

Na stronie https://tradingbeasts.com/pl/ odwiedzający mogą uzyskać ogólną wiedzę na temat produktów finansowych, takich jak forex, kryptowaluty i kontrakty CFD. A na https://tradingbeasts.com/kryptowaluty odwiedzający mogą znaleźć narzędzie do prognozowania cen i wyświetlania aktualnych cen kryptowalut. Chcemy absolutnie wyjaśnić naszym odwiedzającym, że rzeczywiste ceny kryptowalut pokazane na stronie mogą się różnić od rzeczywistych cen, ponieważ każda giełda kryptowalut oferuje kryptowaluty w różnych cenach. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć informacji o aktualnych cenach kryptowaluty, dla których każda giełda kryptowalut oferuje wymienione kryptowaluty. Dlatego podajemy średnią cenę wymienionych kryptowalut, która jest obliczana na podstawie informacji dostarczanych przez niektóre z najbardziej popularnych giełd kryptowalut. To powiedziawszy, musisz zweryfikować za pomocą własnej wymiany kryptowalut, jaka jest aktualna cena kryptowaluty. Prognozy cen kryptowaluty wyświetlane na stronie internetowej są dokładnie tym, co mówi tytuł - prognozy, nic więcej. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłej ceny kryptowalut z absolutną pewnością, ani my, ani nikt inny. Zalecamy, abyś nie traktował ich jako porady inwestycyjnej, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli zechcesz.

Portal Tradingbeasts.com i jego polskie wersje TradingBeasts.com/pl + TradingBeasts.com/kryptowaluty w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, straty lub wydatki, które mogą wynikać z zastosowania się do naszych porad. Nie jesteśmy oficjalnym regulowanym doradcą inwestycyjnym, ale stroną internetową i wydawcą artykułów, którego celem jest poprawa ogólnej wiedzy na temat handlu opcjami binarnymi, forex, kontraktami CFD i bukmacherskimi spreadami. Żadne informacje na tej stronie nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych.

Handel opcjami binarnymi, Forex, CFD i zakłady spread spread zawsze wiążą się z wysokim ryzykiem utraty zainwestowanych środków. W przypadku produktów lewarowanych (kontrakty CFD i forex) straty mogą przekroczyć początkowe depozyty, a zatem twój kapitał jest obarczony wysokim ryzykiem. Inwestor powinien zdawać sobie sprawę z wszelkiego ryzyka, które podejmuje podczas handlu lub zakładów bukmacherskich i powinien wykorzystywać tylko środki, które jest gotów stracić. Zalecamy dokładne zapoznanie się z każdą inwestycją przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Korzystając z tej strony, zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym zrzeczeniu się są dopuszczalne. Jeśli uważasz, że nie są one akceptowalne, nie możesz korzystać z tej witryny i natychmiast ją opuszczać.

W przypadku, gdy odwiedzający pochodzi z kraju, w którym zabronione jest Forex, handel CFD, obstawianie spreadów lub handel binarny, musisz również opuścić tę stronę. Możesz korzystać z tej witryny tylko w celu uzyskania ogólnej wiedzy o tych produktach finansowych, jednak nigdy nie używaj tych informacji do handlu lub inwestowania.

Tradingbeasts.com ma powiązania finansowe z niektórymi produktami i / lub usługami wymienionymi na stronie internetowej. TradingBeasts.com może otrzymać rekompensatę, jeśli konsumenci zdecydują się kliknąć te linki w naszej treści lub menu.

Add a comment
ZTUzYzgxN